سر راست کرده ام

که چشم های بی قرارت،

بی قراری ام را موافقت کنند

 در سکوتِ پرفریادِ دستانی

 که در انتهای هر شاخه ی سبز،

                          رو به آسمان،

                                   تو را طلب می کنند.

 

شکوفه بزن

که مسجودِ همیشگیِ

                        قرارِ بالا بلندت

                                          منم.