ای صبح
ای بشارت فریاد
امشب خروس را در آستان آمدنت
سر بریده اند.

 

هوشنگ ابتهاج