عطر تن تو در اتاق پیچیده...

مرا به اسارت زنجیر بازوانت درآور.

امشب غزل هایم در تن تو می شکند.

مرا به یک نفس عطر آغوشت میهان کن.