عزیز من...

رفیق من...

واژه ها چقدر کوچکند برای سرودنت.و تو چقدر بزرگ برای تفسیر در واژه ها.

میلادت مبارک عزیز همیشه ها.

کرورها کرور ستاره به بالینت می ریز م و دستان هر ستاره را پر از نور و لبخند می کنم و همه را بدرقه ی نگاه روشن و مهربانت خواهم کرد.

برایت خنده های از ته دل و رویاهای سعادت آرزومندم.

سعادتمند باشی خاتون طناز و زندگی بخش.

میلادت مبارک آبجی کوچیکه که بزرگی و دوست داشتنی.

دوستت دارم...

دوستت داریم...آنقدر که واژه ها بیانش را تاااااب نمی آورند.

سعادتمند باشی بانو...

پ.ن:چند ساعت دیر رسیدنم رو ببخش به رسم جاده ها که همیشه حصار میسازه و انتظار.