در زندگی لحظه هایی هست که می خواهی تا ابد طول بکشند.

تا ابد زمانی طولانیست اما...

باور کن سیر نمی شوی از مکرر شدن نفس ها.

 

پ.ن:دیدم نگارنده برای همه ی مخاطبین آشناست و همه ی شما آشناتر به نگارنده.تصمیم بر آن شد تا زین پس از نام حقیقی استفاده شود.

پ.پ.ن:وای بر ما!!!حرمت هایمان...ارزش هایمان.