سکوت که می کنی...

نگاه که می شوی...

شعر می شوم در سطر سطر دستان تو...

مشت کن دستانت را...

این تویی که در من می تپد...

از سقوط می ترسم...

از شکستن تو در قلب واژه ام.