اردیبهشت ماه منه...

ماه عاشقی...ماه شاعرا...

بس که زیباست هر روز از این ماه.

جلوی پنجره ی اتاق من باغیه پر از اقاقیا که عطرش مست می کنه  منو تو عصرهای اردیبهشت و دلم پر می کشه برای روزهای کودکیم که از اقاقیا،بستر رویاهای کودکانمونو می ساختیم.

به قول سعدی:بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

به دوستی قول داده بودم عکسی از این رویاهای بنفش بزارم.

العهد وفا...

 


 

 

 

 

 

 

 

خطاب نوشت:بقیه قشنگ تر بودا.ولی به دلیل حضور آدمیزاد تو وب نذاشتم.