به سوگ باید نشست عشق را!!!

 

می گوید عاشقانه ننویس.

عشق که به رنگ و روی منطق خشک حرفهایت نمی آید...

تعجب می کنم،همیشه گمان می بردم زیاده می خندم در مقابلش.

می گوید:خنده های دل خوش کنک روی لب هایت زهرخند می شوند.می شناسم قلبت را.

با خودم فکر می کنم:یعنی تنهایی ام اینقدر در ذوق میزند؟

چندان عجیب نیست...

نمیشناسی مرا...

                قلبم را...

                     کلامم را...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید