هان ای عزیزِ بی تابِ پرسکوت من!!!

سر راست کرده ام

که چشم های بی قرارت،

بی قراری ام را موافقت کنند

 در سکوتِ پرفریادِ دستانی

 که در انتهای هر شاخه ی سبز،

                          رو به آسمان،

                                   تو را طلب می کنند.

 

شکوفه بزن

که مسجودِ همیشگیِ

                        قرارِ بالا بلندت

                                          منم.

/ 0 نظر / 29 بازدید