او خانه همی جوید و من صاحب خانه

 

گفتند:هوس گناه است.ناپاکی است.

گفتم:مگر خدای پاک شما،ناپاک هم آفریده است؟

گفتند:خدایمان ناپاکی ها را پاک میکند.

فهمیدم مترجم خدایشان بهشت می فروشد به قیمت جمله های نامفهوم یک کتاب.

فهمیدم که یک جمله ی عربی،فاحشه را به قدیسه بدل میکند و قدیسه در سکوت که باشد،فاحشه خواهد بود.

پس جمله را که بیاموزم،آیه را که بخوانم،قطعا قدیسه ام.

صیغه را خود می خوانم که به اعتقاد خود مومنم و جایز به خواندن آیات.

«ه»را از ته حلق میخوانم و قلب و ادغام را رعایت میکنم،مبادا خطا شود.

به کارمان برسیم،من پاک میکنم هوس ها را.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید