ایمان

با ما گفته بودند
آن کلام مقدس را
به شما خواهیم آموخت
لیکن به خاطر آن
عقوبتی جان فرسای را تحمل می بایدتان کرد
عقوبت جانکاه را چندان تاب آوردیم
                                                آری
که کلام مقدسمان
                                                باری
از خاطر گریخت.

 

شاملو

 

به خدا خسته شدم.
بسته،بسته،بسته،...
اینقدر ما رو بازی ندین...

...

...

/ 0 نظر / 12 بازدید